Wachtwoord vergeten    Wachtwoord aanvragen
13 februari | 2018

Bijzondere Ledenvergadering 1

Op dinsdag 13 februari 2018 zal een bijzondere ledenvergadering plaatsvinden. Bij deze ledenvergadering zal gestemd worden over de akte der statutenwijziging, die reeds besproken is bij de ledenvergaderingen van 13 en 27 april 2017. Om te voldoen aan het quorumvereiste voor een stemming tot wijziging van de statuten dient ten minste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig te zijn en dient er een twee derde meerderheid van stemmen te zijn. Omdat wij niet verwachten bij deze BLV aan het quorumvereiste te voldoen, vindt u bijgevoegd nog een uitnodiging voor een tweede BLV waarin dit quorumvereiste komt te vervallen. De eerste BLV zal aanvangen om 18:00 uur in zaal H4-10.
De notulen van de Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering liggen ter inzage op het JFR-kantoor te EB-29.

Met vriendelijke groet,

Teun Vermunt
Secretaris